Misija ir vizija

Mūsų vizija

Verslo ilgaamžiškumas, paremtas lyderiavimu ir profesionalumu grupės įmonių veiklos sferoje, aukštu rentabilumu ir siekiantis pripažinimo tarptautiniu mastu.

Mūsų misija

Verslo partnerių (gamintojų) ir galutinio produkto vartotojų poreikių tenkinimas, įmonės darbuotojams sukuriant kūrybinės saviraiškos sąlygas.

Mūsų vertybės

 • Partnerystė paremta abipusiu pasitikėjimu  ir  objektyvumu.
 • Lojali ir profesionali Komanda.
 • Investicijos  į darbuotojų profesinį ir asmeninių savybių tobulinimą.
 • Inovacijos  praktikoje.
 • Kiekybinis ir  Kokybinis  įmonės augimas.

KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Tikslas:

UAB „SMS-Eligita“ siekia aukščiausio aptarnavimo ir tiekiamų produktų saugos ir kokybės lygio, atitinkančio aukščiausius reikalavimus:

 • maksimaliai tenkinti Klientų poreikius,
 • aktyviai vykdyti naujų pasaulinės maisto pramonės tendencijų pristatymus, kuriant naujas receptūras, vykdant technologines konsultacijas bei degustacijas,
 • naujų verslo partnerių paieška, įsisavinant naujas veiklos kryptis bei produktų vystymosi tendencijas,
 • organizuoti  mokomuosius seminarus bei profesinio tobulinimosi keliones,
 • viso profesionalaus kolektyvo veiklą orientuoti į lyderio pozicijų Lietuvos rinkoje išlaikymą bei komandinio darbo svarbą,
 • nuolat mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinant taršos prevencijos priemones.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti integruotą kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 22000:2005/AC:2006, LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus;
 • nustatyti klientų poreikius ir juos prognozuoti,
 • tobulinti planavimo sistemą įmonės viduje bei diegti ją darbe su Klientais,
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už tiekiamų produktų saugą, kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją,
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją,
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už tiekiamų  paslaugų ir produktų kokybę,
 • pasiekti, kad kiekvienas įmonės darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas bei kompetenciją.

Bendrovės vadovybė įsipareigoja:

 • sudaryti darbuotojams sąlygas kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą,
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų,
 • suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą,
 • kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus, įvertinant bei keliant jų kvalifikaciją,
 • vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančius ir maisto organizacijoms taikomus kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus,
 • nustatant ir vykdant aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius, vadovautis taršos prevencijos principais,
 • šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai laikantis aplinkosauginių reikalavimų, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai tiek darbe, tiek namuose,
 • įgyvendinant kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politiką glaudžiai bendradarbiauti su tiekėjais,
 • mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo rezultatus,
 • kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

 

Sertifikatai