Misija un vīzija

Mūsu vīzija

Uzņēmējdarbības ilgmūžība, kas balstās līdera pozīcijās un profesionalitātē grupas uzņēmumu darbības sfērā, augstā rentabilitātē, tiecoties pēc atzinības starptautiskā līmenī.

Mūsu misija

Biznesa partneru (ražotāju) un gala produkta patērētāju vajadzību apmierināšana, uzņēmuma darbiniekiem radot radošas pašizteiksmes nosacījumus.

Mūsu vērtības

 • Partnerība, kas balstās abpusējā uzticībā un objektivitātē.
 • Lojāla un profesionāla komanda.
 • Investīcijas darbinieku profesionālo un personīgo īpašību pilnveidošanā.
 • Inovācijas praksē.
 • Uzņēmuma kvantitatīva un kvalitatīva izaugsme.

 

KVALITĀTES, PĀRTIKAS DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Mērķis:

SAS „SMS-Eligita" cenšas panākt augstāko apkalpošanas un piegādāto produktu drošības un kvalitātes līmeni, kas atbilst visaugstākajām prasībām:

 • maksimāli apmierināt Klientu vajadzības,
 • aktīvi veikt jaunu pasaules pārtikas rūpniecības tendenču prezentācijas, veidojot jaunas receptūras, veicot tehnoloģiskas konsultācijas un degustācijas,
 • jaunu biznesa partneru meklēšana, apgūstot jaunas darbības nozares un produktu attīstības tendences,
 • organizēt mācību seminārus un profesionālās pilnveidošanās braucienus,
 • visa profesionālā kolektīva darbību orientēt uz līderpozīciju saglabāšanu Lietuvas tirgū un komandas darba nozīmi,
 • pastāvīgi samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, īstenot piesārņojuma prevencijas pasākumus.

Stratēģiskie uzdevumi, darbības virzieni:

 • uzraudzīt un pastāvīgi pilnveidot integrēto kvalitātes, pārtikas drošības un vides aizsardzības vadības sistēmu saskaņā ar LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 22000:2005/AC:2006, LST EN ISO 14001:2005 standartu prasībām;
 • noteikt klientu vajadzības un tās prognozēt,
 • pilnveidot plānošanas sistēmu uzņēmuma iekšienē un ieviest to darbā ar klientiem,
 • nodrošināt katra darbinieka atbildību par piegādājamo produktu drošību, kvalitāti un par sava darba kvalitāti saskaņā ar savu amatu un kompetenci,
 • efektīvi paaugstināt visu darbinieku kvalifikāciju,
 • nodrošināt katra darbinieka atbildību par sniedzamo pakalpojumu un produktu kvalitāti,
 • panākt, lai katrs uzņēmuma darbinieks būtu atbildīgs par sava darba kvalitāti atbilstoši pienākumam un kompetencei.
 •  

Sabiedrības vadība uzņemas:

 • radīt darbiniekiem apstākļus kvalitatīvam un produktīvam darbam, nodrošināt sociālās garantijas un labvēlīgu savstarpējās saprašanās atmosfēru,
 • atzīt darbinieku nopelnus, radošo iniciatīvu un stimulēt tos sasniegt augstākus rezultātus,
 • sniegt nosacījumus ideju un piedāvājumu realizēšanai, novērtējot praktisko ieguvumu,
 • pievērst īpašu uzmanību, izvēloties darbiniekus, novērtējot un paaugstinot viņu kvalifikāciju,
 • pildīt Lietuvas Republikā spēkā esošos un pārtikas organizācijām piemērojamos kvalitātes, pārtikas nekaitīguma un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības,
 • nosakot un pildot vides aizsardzības mērķus un uzdevumus, vadīties pēc piesārņojuma prevencijas principiem,
 • izglītot, mācīt un stimulēt darbiniekus strādāt apzinīgi, ievērojot vides aizsardzības prasības, just atbildību par savas darbības ietekmi gan darbā, gan mājās,
 • īstenojot kvalitātes, pārtikas nekaitīguma un vides aizsardzības politiku, cieši sadarboties ar piegādātājiem,
 • maksāt atalgojumu, ievērojot darba rezultātus,
 • katru gadu pārskatīt kvalitātes politiku, lai tā pastāvīgi saglabātos pienācīgā līmenī.

   

 

 

Eligita tinklapis naudoja slapukus.

Priimti Slapukų politika