Misija ir vizija

Mūsų vizija

Verslo ilgaamžiškumas, paremtas lyderiavimu ir profesionalumu grupės įmonių veiklos sferoje, aukštu rentabilumu ir siekiantis pripažinimo tarptautiniu mastu.

Mūsų misija

Verslo partnerių (gamintojų) ir galutinio produkto vartotojų poreikių tenkinimas, įmonės darbuotojams sukuriant kūrybinės saviraiškos sąlygas.

Mūsų vertybės

 • Partnerystė paremta abipusiu pasitikėjimu  ir  objektyvumu.
 • Lojali ir profesionali Komanda.
 • Investicijos  į darbuotojų profesinį ir asmeninių savybių tobulinimą.
 • Inovacijos  praktikoje.
 • Kiekybinis ir  Kokybinis  įmonės augimas.

KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Tikslas:

UAB „SMS-Eligita“ siekia aukščiausio aptarnavimo ir tiekiamų produktų saugos ir kokybės lygio, atitinkančio aukščiausius reikalavimus:

 • maksimaliai tenkinti Klientų poreikius,
 • aktyviai vykdyti naujų pasaulinės maisto pramonės tendencijų pristatymus, kuriant naujas receptūras, vykdant technologines konsultacijas bei degustacijas,
 • naujų verslo partnerių paieška, įsisavinant naujas veiklos kryptis bei produktų vystymosi tendencijas,
 • organizuoti  mokomuosius seminarus bei profesinio tobulinimosi keliones,
 • viso profesionalaus kolektyvo veiklą orientuoti į lyderio pozicijų Lietuvos rinkoje išlaikymą bei komandinio darbo svarbą,
 • nuolat mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinant taršos prevencijos priemones.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti integruotą kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 22000:2005/AC:2006, LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus;
 • nustatyti klientų poreikius ir juos prognozuoti,
 • tobulinti planavimo sistemą įmonės viduje bei diegti ją darbe su Klientais,
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už tiekiamų produktų saugą, kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją,
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją,
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už tiekiamų  paslaugų ir produktų kokybę,
 • pasiekti, kad kiekvienas įmonės darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas bei kompetenciją.

Bendrovės vadovybė įsipareigoja:

 • sudaryti darbuotojams sąlygas kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą,
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų,
 • suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą,
 • kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus, įvertinant bei keliant jų kvalifikaciją,
 • vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančius ir maisto organizacijoms taikomus kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus,
 • nustatant ir vykdant aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius, vadovautis taršos prevencijos principais,
 • šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai laikantis aplinkosauginių reikalavimų, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai tiek darbe, tiek namuose,
 • įgyvendinant kokybės, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politiką glaudžiai bendradarbiauti su tiekėjais,
 • mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo rezultatus,
 • kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

1.      Užsakovas asmens duomenis Vykdytojui perduoda Sutarties vykdymo pagrindu.

2.      Užsakovas, teikdamas asmens duomenis Vykdytojui, sutinka ir įsipareigoja:

2.1    perduoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi paslaugai teikti;

2.2    užtikrinti, kad perduodami asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi teisėtai ir kad toks asmens duomenų perdavimas atitiks Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;

2.3    užtikrinti, kad duomenų subjektai, kurių asmens duomenys yra perduodami, yra tinkamai ir laiku informuojami apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant jų asmens duomenų perdavimą Vykdytojui, ir jiems pateikta visa BDAR 14 str. numatyta informacija;

2.4    pranešti Vykdytojui apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, kaip numatyta BDAR, iki tol, kol Vykdytojas pradės teikti paslaugas, o pranešus vėliau – prisiimti visą atsakomybę ir atlyginti Vykdytojui tokio nepranešimo laiku sukeltus nuostolius.

3.      Vykdytojas, gaudamas asmens duomenis, sutinka ir įsipareigoja:

3.1    tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

3.2    užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;

4.       Užtikrinti, kad Vykdytojo darbuotojai ir kiti asmenys, kuriuos Vykdytojas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

5.       Įdiegti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris atitiktų galimas rizikas, apsaugančias ir padedančias įgyvendinti duomenų subjektų teises bei leidžiančias tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis Asmens domenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

6.       Šalys sutaria bendradarbiauti tarpusavyje ir teikti viena kitai pagalbą gavus duomenų subjektų ir / arba kompetentingų institucijų prašymus ar paklausimus, susijusius su asmens duomenimis, perduodamais pagal šį Susitarimą.

7.       Jei dėl kokių nors priežasčių bet kuri iš Šalių negali vykdyti šio Sutarimo sąlygų, ji privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.

8.       Vykdytojas gali įgyvendinti savo, kaip duomenų valdytojo teises, įskaitant ir teisę jam perduotų asmens duomenų tvarkymui pasitelkti duomenų tvarkytojus.

 

 

 


Sertifikatai

Eligita tinklapis naudoja slapukus.

Priimti Slapukų politika